próba ciśnieniowa warszawaDom, ogród, kuchnia 

Próba ciśnieniowa

Wybudowanie konkretnego obiektu jest na dobrą sprawę dopiero początkiem. Na późniejszym etapie niezwykle ważne staje się dokonanie wszelkich prac związanych z oddaniem budynku do użytku. Jednym z elementów takiej kontroli jest na przykład wykonanie tak zwanej próby ciśnieniowej. Jest ona ważnym gwarantem bezpieczeństwa. Sprawdź kiedy należy ją wykonać, na czym polega oraz kto może ją przeprowadzić!

Główna próba szczelności – co to takiego?

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych w dużej mierze są określane przez przepisy prawa. Część uregulowań w tym zakresie zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opisana jest tam główna próba szczelności, która musi zostać wykonana w trzech przypadkach:

  • wykonania nowej instalacji gazowej
  • przebudowy lub remontu instalacji gazowej
  • wyłączenie instalacji z użytkowania na okres pół roku

Widać więc, że instalacja gazowa jest jednym z systemów, które podlegają wzmożonej kontroli. Nic dziwnego, w końcu tak często słyszy się o nieszczęśliwych wypadkach, które spowodowane były wybuchem gazu. Warto więc zawczasu kontrolować wszystkie jej elementy i w razie pojawienia się pewnych usterek szybko je naprawić. Pozwoli to skutecznie zapobiec wystąpieniu większej awarii, która mogłaby być niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.

Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej – kiedy się ją wykonuje?

Istotne znaczenie ma także przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej. Powinna być ona przeprowadzona przede wszystkim w momencie zakończenia prac związanych z montażem rurociągów i innych elementów instalacji, jak również na chwilę przed instalacją zaworów, kotła, baterii i tego rodzaju urządzeń sanitarnych. Jeśli instalacja wodociągowa cechuje się niewielkimi rozmiarami można od razu sprawdzić ją całą. Natomiast w przypadku, gdy jest ona duża, bardziej rozsądne jest podzielenie wszelkich prac na etapy. Jako pierwszy wskazuje się wykonanie tak zwanej próby wstępnej. Zaraz po tym przychodzi czas na zrealizowanie próby zasadniczej. Wskazane próby różnią się między sobą wykorzystywaną w danej chwili wartością ciśnienia. Dzięki temu kontrola okaże się w wyższym stopniu miarodajna oraz dokładna. A przecież o to właśnie chodzi.

W jakim celu przeprowadza się próbę centralnego ogrzewania?

W przypadku próby ciśnieniowej centralnego ogrzewania także jest możliwe wykonywanie próby całościowej, jak i częściowej. Poszczególne etapy takiej kontroli powinny być zgodne z wskazówkami, jakie w tym zakresie zostały wskazane przez producenta systemu, który się zakupiło. Najczęściej dokonuje się jednak w pierwszej kolejności badania szczelności na zimno, a dopiero później na ciepło. Jeśli podczas tego typu działań nie zostaną zauważone jakieś przecieki lub innego typu niedociągnięcia, można stwierdzić, że wynik próby jest pozytywny, a dana instalacja centralnego ogrzewania może zostać oddana do użytku i wykorzystywana w praktyce. Wykonanie kontroli grzejników oraz łączących je rur oraz zaworów jest niezwykle istotne. Zwłaszcza przed okresem grzewczym, czyli jesienią oraz zimą. Jeśli próba ciśnieniowa zostanie przeprowadzona odpowiednio wcześnie nie ma obaw, że podczas ataku zimowych mrozów centralne ogrzewanie ulegnie awarii.

Dlaczego ważne jest sporządzenie protokołu?

Podstawą w zakresie dokonywania próby ciśnieniowej jest przygotowanie odpowiedniego protokołu. Dokument taki jest potwierdzeniem faktu przeprowadzenia takiej kontroli. Stanowi przy tym istotny argument w razie ewentualnego ubiegania się o odszkodowanie. Jednak treść protokołu nie może być dowolna. Powinny składać się na nią pewne obligatoryjne elementy. Są to przede wszystkim: miejsce i data oraz nazwa dokonywanej próby ciśnieniowej, adres obiektu, w którym prowadzone były prace, dane osobowe właściciela nieruchomości oraz osoby wykonującej kontrolę, wraz z jej podpisem, a także wyniki dokonanych pomiarów.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia próby ciśnieniowej?

Prawidłowo przeprowadzona kontrola instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, gazowej i wielu innych to gwarancja bezpieczeństwa. Dzięki próbie ciśnieniowej można zweryfikować, czy zamontowana nowa konstrukcja będzie działała w poprawny sposób. Natomiast w zakresie instalacji, które funkcjonują od lat, tego rodzaju kontrole pozwalają zapobiec awariom poprzez wczesne zauważenie ewentualnego problemu i szybkie naprawienie pojawiających się niedociągnięć. Inną korzyścią jest bez dwóch zdań wzrost bezpieczeństwa, jak również uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność z wymaganiami technicznymi, jakie obecnie obowiązują.

Podsumowanie

Wykonanie odpowiednich prób ciśnieniowych ma kluczowe znaczenie. Z jednej strony pozwala wypełnić wskazane przez przepisy prawa reguły. Z drugiej strony jest gwarantem bezpieczeństwa w zakresie korzystania z poszczególnych instalacji. Warto więc zadbać o to, aby uprawnieni do tego specjaliści wykonali taką próbę w obiektach, które nadzorujemy. Po ich przeprowadzeniu nie można zapominać o sporządzeniu protokołu będącego pisemnym potwierdzeniem zrealizowanych prac.

Related posts

Leave a Comment